Pelawat

free counters

Pengujung Istimewa

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...


Join us here

Rabu, Disember 15, 2010

Laporan Audit 2009 N.Sembilan dedah beberapa kelemahan

Berikut beberapa kelemahan yang didedahkan dalam Laporan Ketua Audit Negara untuk Negeri Sembilan bagi tahun 2009. Untuk laporan penuh sila ke laman web www.audit.gov.my . Penyenggaraan jambatan dan jalan negeri adalah kurang memuaskan. Pengurusan pengambilan pasir di Negeri Sembilan adalah kurang memuaskan kerana berlaku pencemaran. Syarat pentadbiran dan teknikal berkenaan pengambilan pasir yang tidak dipatuhi dan penguatkuasaan Akta Air tidak dilaksanakan.

Hutang Kerajaan Negeri. Kerajaan Negeri dari semasa ke semasa menerima pinjaman daripada Kerajaan Persekutuan bagi membiayai projek pembangunan. Pada akhir tahun 2009, baki hutang Kerajaan Negeri telah meningkat sejumlah RM259.06 juta atau 12.1% kepada RM2.4 bilion berbanding RM2.14 bilion pada tahun 2008.

Pada keseluruhannya hasil yang dikutip oleh Kerajaan Negeri pada tahun 2009
berjumlah RM247.79 juta iaitu berkurangan sejumlah RM12.91 juta atau 4.9%
berbanding tahun 2008 berjumlah RM260.70 juta.

Kadar Pengurusan Air Tidak Berhasil NRW di Negeri Sembilan pada tahun 2007 adalah merupakan yang kedua tertinggi daripada 13 negeri iaitu 53.1%. Bagi tahun 2008 dan 2009 tiada perubahan bagi NRW di Negeri Sembilan di mana masih kekal di tahap melebihi 50% berbanding tahap kebangsaan pada kadar 37%.

Majlis Perbandaran Port Dickson. Beberapa kelemahan telah dikenal pasti seperti ketiadaan kolam larutan resap, ketiadaan kemudahan asas di tapak pelupusan, tempoh perjanjian konsesi telah luput dan aspek pemantauan yang tidak teratur. Terdapat beberapa kelemahan yang dikenal pasti menyebabkan kemudahan yang disediakan tidak dapat digunakan dengan baik dan selesa oleh orang awam antaranya seperti permukaan jalan yang rosak, bahu jalan berlubang dan tidak sempurna, jalan pecah selepas diturap semula dan pembersihan longkang yang tidak sempurna.

Kelemahan pengurusan secara keseluruhannya dilihat dari aspek pembayaran balik pinjaman. Sehingga tahun 2009, tunggakan bagi bayaran balik pinjaman adalah sejumlah RM8.19 juta atau 12.5% daripada keseluruhan pinjaman berjumlah
RM65.56 juta yang melibatkan 3,021 peminjam.

Ganda Akademik Sdn. Bhd. (GASB) telah ditubuhkan pada Julai 1993 dan
merupakan sebuah syarikat milik penuh Yayasan Negeri Sembilan (Yayasan). Pengurusan aktiviti utamanya yang meliputi pengendalian dua buah pusat pengajian adalah kurang memuaskan di mana terdapat beberapa kelemahan seperti pengurusan aset yang lemah dan tunggakan sewa serta tunggakan pinjaman dari Yayasan yang masih belum dapat dilunaskan.

Liberty Capital Sdn. Bhd. (LCSB) merupakan sebuah syarikat milik penuh Yayasan
Negeri Sembilan (Yayasan) dengan pelaburan sejumlah RM1.1 juta (100%) dan ditubuhkan pada 1 Julai 1993. Prestasi kewangan LCSB adalah tidak memuaskan kerana mengalami kerugian terkumpul bagi tiga tahun berturut-turut bagi tempoh tahun kewangan 2006 hingga 2008. Kerugian ini berpunca daripada peningkatan perbelanjaan LCSB.

LAPORAN
KETUA AUDIT NEGARA
AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN
NEGERI SEMBILAN
TAHUN 2009

AKTIVITI JABATAN/AGENSI KERAJAAN NEGERI

1. Jabatan Kerja Raya Negeri Sembilan - Pengurusan Penyenggaraan Jambatan
Di Jalan Negeri

Pada keseluruhannya, pengurusan penyenggaraan jambatan jalan negeri adalah kurang memuaskan. Antara kelemahan yang dikenal pasti ialah JKR Negeri tidak mengguna pakai garis panduan yang disediakan untuk menjalankan pemeriksaan jambatan jalan negeri seperti mana yang dilaksanakan oleh Ibu Pejabat JKR Kuala Lumpur untuk pemeriksaan jambatan bagi jalan-jalan persekutuan dan daftar inventori jambatan di jalan negeri yang tidak lengkap. Tindakan segera perlu diambil
bagi memantapkan dan mempertingkatkan pengurusan penyenggaraan jambatan di jalan-jalan negeri.

2. Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Sembilan, Pejabat Daerah Dan Tanah,
Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Sembilan Dan Badan Kawal Selia
Air Negeri Sembilan - Pengurusan Aktiviti Perlombongan Dan Pengambilan
Pasir Serta Kesannya Terhadap Alam Sekitar

Kajian Audit mendapati pengurusan pengambilan pasir di Negeri Sembilan adalah kurang memuaskan kerana berlaku pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualiti air sungai, kemusnahan tebing sungai dan perubahan rejim sungai di kawasan yang ada aktiviti pengambilan pasir. Semakan juga mendapati syarat pentadbiran dan teknikal berkenaan pengambilan pasir yang dikeluarkan oleh JPSNS tidak dipatuhi dan penguatkuasaan Akta Air 1920 (Pindaan 2007) yang berperanan melindungi pencemaran sungai oleh Badan Kawal Selia Air Negeri Sembilan tidak dilaksanakan.

3. Majlis Perbandaran Port Dickson - Pengurusan Sisa Pepejal Dan Kesannya
Terhadap Alam Sekitar

Tapak pelupusan sisa pepejal di Sua Betong dan Bukit Palong merupakan dua tapak yang diselia oleh pihak MPPD. Beberapa kelemahan telah dikenal pasti semasa kajian audit ini dijalankan seperti longgokan sisa pepejal secara haram, ketiadaan kolam larutan resap, ketiadaan kemudahan asas di tapak pelupusan, tempoh perjanjian konsesi telah luput dan aspek pemantauan yang tidak teratur. Tindakkan penguatkuasaan terhadap kesalahan pembuangan sampah haram dan pemantauan pengurusan tapak pelupusan sisa pepejal perlu dipergiatkan lagi oleh MPPD bagi memastikan kelemahan dapat diatasi.

4. Majlis Perbandaran Seremban (MPS) Dan Majlis Perbandaran Nilai (MPN)
- Pengurusan Penyenggaraan Jalan Majlis

Terdapat beberapa kelemahan yang dikenal pasti menyebabkan kemudahan yang disediakan tidak dapat digunakan dengan baik dan selesa oleh orang awam antaranya seperti permukaan jalan yang rosak, bahu jalan berlubang dan tidak sempurna, jalan pecah selepas diturap semula dan pembersihan longkang yang tidak sempurna. Pihak Majlis hendaklah melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan jalan raya secara berkala bagi memastikan jalan raya dalam keadaan selamat.

5. Yayasan Negeri Sembilan - Pengurusan Pinjaman Pendidikan

Kelemahan pengurusan secara keseluruhannya dilihat dari aspek pembayaran balik pinjaman. Sehingga tahun 2009, tunggakan bagi bayaran balik pinjaman adalah sejumlah RM8.19 juta atau 12.5% daripada keseluruhan pinjaman berjumlah
RM65.56 juta yang melibatkan 3,021 peminjam. Yayasan perlu mengkaji kemampuan dalam memberi pinjaman pada masa akan datang untuk kekal sebagai badan pemberi pinjaman pendidikan. Kelemahan lain yang diperhatikan ialah masalah yang dihadapi oleh Yayasan untuk memproses dan menjana maklumat yang tepat dan kemas kini daripada Sistem Pengurusan Pinjaman Pendidikan Yayasan Negeri Sembilan (SPPYNS) kerana teknologi yang jauh ketinggalan. Usaha untuk menggantikan
SPPYNS juga didapati belum berhasil kerana sistem baru gagal disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan walaupun telah lebih daripada tiga tahun dibangunkan dan belum diserahkan kepada Yayasan.

6. Syarikat Air Negeri Sembilan (SAINS) - Pengurusan Air Tidak Berhasil (NRW)

Kadar NRW di Negeri Sembilan pada tahun 2007 adalah merupakan yang kedua tertinggi daripada 13 negeri iaitu 53.1%. Bagi tahun 2008 dan 2009 tiada perubahan bagi NRW di Negeri Sembilan di mana masih kekal di tahap melebihi 50%
berbanding tahap kebangsaan pada kadar 37%. Pada tahun 2008, SAINS menganggarkan kehilangan hasil dari NRW berjumlah RM40 juta setahun. Beberapa isu yang ditemui antaranya kadar NRW yang tidak mencapai sasaran Key Performance Indicator (KPI) Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN), pengiraan imbangan air tidak tepat dan peningkatan semula kadar NRW. Kelemahan ini berlaku disebabkan oleh kekurangan kakitangan dalam penyenggaraan dan pemantauan secara berterusan serta kepakaran dan peralatan yang tidak mencukupi. Pada keseluruhannya, pengurusan NRW di Negeri Sembilan adalah kurang memuaskan dan memerlukan penambahbaikan bagi mengekalkan kadar NRW selaras dengan objektif NRW SAINS.

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

7. Syarikat Ganda Akademik Sdn. Bhd.

Ganda Akademik Sdn. Bhd. (GASB) telah ditubuhkan pada Julai 1993 dan
merupakan sebuah syarikat milik penuh Yayasan Negeri Sembilan (Yayasan). Modal
dibenarkan adalah RM5 juta dan setakat Jun 2008 modal berbayar berjumlah RM3.55 juta. GASB menjalankan perniagaan pendidikan di dua buah pusat pengajian di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia. Pengurusan aktiviti utamanya yang meliputi pengendalian dua buah pusat pengajian adalah kurang memuaskan di mana terdapat beberapa kelemahan seperti pengurusan aset yang lemah dan tunggakan sewa serta tunggakan pinjaman dari Yayasan yang masih belum dapat dilunaskan. Prestasi kewangannya yang dilihat daripada margin keuntungan menunjukkan pulangan negatif yang semakin meningkat sementara trend nisbah semasa semakin menurun dari tahun 2006 hingga 2008. Kelemahan yang dikenal pasti memerlukan langkah mengurangkan kos operasi, melupuskan aset yang usang, menstrukturkan semula organisasi dan mempromosikan produk syarikat dengan lebih agresif.

8. Syarikat Liberty Capital Sdn. Bhd.
Liberty Capital Sdn. Bhd. (LCSB) merupakan sebuah syarikat milik penuh Yayasan
Negeri Sembilan (Yayasan) dengan pelaburan sejumlah RM1.1 juta (100%) dan ditubuhkan pada 1 Julai 1993. Objektif penubuhan LCSB adalah untuk meningkatkan keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran kritikal iaitu Matematik, Sains dan Bahasa Inggeris di kalangan pelajar luar bandar. LCSB menguruskan tiga buah pusat tuisyen milik Yayasan iaitu di Rantau dan Simpang Pertang yang mula beroperasi pada tahun 2008 serta di Palong 5 yang mula beroperasi pada tahun 2009. Pengurusan aktiviti utama syarikat tersebut adalah baik tetapi terdapat beberapa kelemahan seperti misi dan wawasan syarikat tidak ditentukan, penyediaan bajet yang tidak realistik, pemeriksaan fizikal ke atas aset tidak dilaksanakan, pembaikan dan pelupusan aset tidak dilakukan serta pemantauan fizikal serta lawatan ke pusat tuisyen tidak direkodkan. Prestasi kewangan LCSB adalah tidak memuaskan kerana mengalami kerugian terkumpul bagi tiga tahun berturut-turut bagi tempoh tahun kewangan 2006 hingga 2008. Kerugian ini berpunca daripada peningkatan perbelanjaan LCSB. Oleh itu LCSB perlu mempertingkatkan strategi untuk memperbaiki kedudukan kewangan sekurang-kurangnya dapat mengatasi kerugian terkumpulnya.

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI SEMBILAN
TAHUN 2009

b) Kutipan Hasil Sebenar Tahun 2009 Berbanding Tahun 2008
Pada keseluruhannya hasil yang dikutip oleh Kerajaan Negeri pada tahun 2009
berjumlah RM247.79 juta iaitu berkurangan sejumlah RM12.91 juta atau 4.9%
berbanding tahun 2008 berjumlah RM260.70 juta. Pengurangan hasil tersebut
adalah disebabkan oleh pengurangan hasil cukai sejumlah RM2.01 juta atau 1.7%
kepada RM113.51 juta pada tahun 2009 berbanding RM115.52 juta pada tahun 2008.
Terimaan bukan hasil juga berkurangan sejumlah RM17.59 juta atau 21.8% kepada
RM63.02 juta pada tahun 2009 berbanding RM80.61 juta pada

4.8.3 Hutang Kerajaan Negeri
Kerajaan Negeri dari semasa ke semasa menerima pinjaman daripada Kerajaan
Persekutuan bagi membiayai projek pembangunan. Pada akhir tahun 2009, baki hutang Kerajaan Negeri telah meningkat sejumlah RM259.06 juta atau 12.1% kepada RM2.4 bilion berbanding RM2.14 bilion pada tahun 2008. Baki berjumlah RM2.4 bilion tersebut adalah merupakan baki pinjaman pokok yang belum dijelaskan oleh Kerajaan Negeri bagi tujuan Projek Bekalan Air, Rumah Awam Kos Rendah, Projek Perbadanan Kemajuan Negeri, Projek Ladang Hutan dan Projek Pelbagai. Peningkatan baki pinjaman antaranya adalah disebabkan oleh pinjaman yang diterima oleh Kerajaan Negeri berjumlah RM278.19 juta pada tahun 2009. Kedudukan hutang Kerajaan Negeri pada akhir tahun 2009 berbanding tahun 2008 adalah seperti di Jadual 4.36.

SILA KLIK PADA IMEJ UNTUK LEBIH JELAS


Masjid Di N.Sembilan x siap2Yayasan Bukhary telah menyumbang berjuta-juta ringgit untuk pembinaan masjid di Negeri Sembilan. Namun ada masjid yang tak siap-siap di Negeri Sembilan ini.

Di mana silapnya ? Nak salahkan siapa ?

Pada akhir tahun 2008, baki hutang Kerajaan Negeri Sembilan telah meningkat sejumlah RM289.79 juta atau 15.7% kepada RM2.14 bilion berbanding RM1.85 bilion pada tahun 2007.http://pasns.blogspot.com/2009/10/hutang-kerajaan-nsembilan-rm214-billion.html . Berapa hutang kerajaan negeri tahun 2009 ?

********************************
Umat Islam di Negeri Sembilan akan memiliki tujuh masjid baru tidak lama lagi hasil sumbangan Yayasan Albukhary, milik ahli perniagaan tersohor ini.

Tujuh masjid itu akan dibina di Rantau; Seremban 2; Kampung Paroi; Kampung Gebok, Mantin; Kampung Melang, Kuala Pilah; Pedas Tengah, Rembau dan Taman Anggerik, Batu Kikir.

Beliau berkata, pembinaan masjid di Rantau berharga kira-kira RM7.9 juta yang boleh menampung 2,500 jemaah akan dibina menerusi derma dan sumbangan Yayasan Albukhary di Taman Ekar.

Masjid Seremban 2 pula berharga kira-kira RM7.5 juta dan mampu menampung 3,000 jemaah akan dibina menerusi peruntukan yang disalurkan oleh Jabatan Perdana Menteri (JPM).

http://mstar.com.my/services/printerfriendly.asp?file=/2009/9/10/mstar_manusia_peristiwa/20090910153348.asp&sec=mstar_manusia_peristiwa

Masjid Seremban 2 terbengkalai bahan kempen pembangkang
Berita Harian 13 Mei 2009

KETIKA kempen Pilihan Raya Umum Ke-12 lalu, Menteri Besar Negeri Sembilan melakukan upacara pecah tanah projek pembinaan masjid untuk kegunaan masyarakat Islam yang tinggal di sekitar Seremban 2.

Bagaimanapun, sehingga kini pembinaannya belum menjadi kenyataan sehingga dijadikan isu bualan serta bahan kempen parti pembangkang.

Bagi saya, pembinaan masjid berkenaan perlu disegerakan.

Ia akan memudahkan penduduk yang tinggal di taman perumahan di sekitar Seremban 2 seperti Taman Oakland, Taman Megah, Bukit Kepayang dan taman lain dapat menunaikan sembahyang dengan selesa terutama solat Jumaat.

Untuk makluman, Taman Oakland, Taman Megah, Bukit Kepayang tidak mempunyai masjid.

Sembahyang Jumaat kini diadakan di sebuah surau Seremban 2 yang tidak dapat lagi menampung peningkatan jumlah jemaah.

Ia bukan saja menjadi tumpuan penduduk yang bermastautin di Seremban 2 tetapi juga kakitangan kerajaan yang bekerja seperti di Pejabat Tanah Daerah, Polis, bomba dan swasta, pekerja kilang, kakitangan pusat perniagaan Tesco dan Jusco di kawasan itu.

Kesesakan itu menimbulkan keadaan tidak selesa kepada jemaah.

Adalah menjadi harapan saya dan penduduk lain agar pembinaan masjid itu dapat disegerakan demi faedah penduduk yang bermastautin di sekitar kawasan Seremban 2 untuk menunaikan tuntutan agama.

JEMAAH SURAU,
Seremban, Negeri Sembilan.

http://www.bharian.com.my/Current_News/BH/Wednesday/Surat/20090512232253/Article/index_html
http://amkns.blogspot.com/2009/05/masjid-seremban-2-terbengkalai-bahan.html


Apa dah jadi Masjid Kariah Sirusa, Bagan Pinang

Tak perlu buat acara pecah tanah pembinaan masjid di Bagan Pinang. Adakah pembinaan Masjid Kairah Sirusa telah bermula ?

Atau ia sebahagian daripada deretan projek terbengkalai di Negeri Sembilan ?

Sampaikan papan tanda berkaitan pun dah usang.

Laman web pembinaan Masjid Kariah Sirusa dihttp://masjidsirusa.tripod.com/index1.htm
http://pasns.blogspot.com/2009/10/apa-dah-jadi-masjid-kariah-sirusa-bagan.html

Perletakan Batu Asas Masjid Gebok, Mantin.
Menteri Besar Negeri Sembilan, YAB. Dato' Seri Utama Hj. Muhamad bin Hj. Hasan akan melakukan Perletakan Batu Asas Masjid Gebok, Mantin, Seremban pada 02 Mac 2008 jam 10.00 pagi.
http://media.inform.gov.my/e-press/cetak-np.asp?data_dtl_oid=16912&data_type=NE&state=Negeri%20Sembilan

MASJID MELANG BARU , MANA ?

Masjid Melang adalah antara beberapa buah masjid di negeri ini yang telah di war-warkan akan mendapat bangunan baru sejak beberapa tahun lalu .

Tetapi jangan kan bangunan baru , bangunan lama yang berkarat , retak dan sudah tidak mampu menampung bilangan jemaah , masih kekal macam itu juga .

Taman perumahan semakin bertambah , pelajar Uitm juga bersolat jumaat disitu , penduduk tempatan juga semakin meningkat , tetapi janji tinggal janji .

Masjid lain saperti di Desa Anggerik Batu Kikir serta Seremban , sedang gah dalam pembinaan , tetapi masih Melang , masih tercongok macam tu juga .

Ada jemaah yang keciwa , kerana yang dijanjikan masih belum ditunaikan dan tidak kurang pula menyifatkannya sebagai janji manis yang tidak begula , janji memancing undi sahaja .

Jika betul , akibatnya mungkin bukan menguntungkan pihak yang berjanji kerana hati yang terguris sudah pasti tidak akan memberikan undi kepada mereka yang mengguriskannya .

Wakil Rakyat dah baru , ada kelayakan yang baik tetapi itu tidak memadai kalau kemahuan rakyat tidak dipedulikan .

Masjid itu bukan hak persendirian , hak ummah tetapi kenapa hak ummah lebih sukar untuk ditunaikan berbanding hal persendirian yang memohon projek dan lessen tertentu .

Menjelang 2012 ini , andai masjid Melang masih macam itu juga , apakah penduduk Melang akan percaya dengan janji manis yang telah dibuat ?

PP – rasanya tidak kerana dah banyak cerita di kedai kopi Melang , mereka akan tolak secara totol masa akan datang
http://kopilah.blogspot.com/2009/06/masjid-melang-baru-mana.html

Masjid baru di Pedas Hilir RM2 juta
REMBAU 26 Feb. - Kira-kira 1,300 penduduk Kampung Pedas Hilir di sini bakal memperoleh masjid baru bernilai RM2 juta dan lengkap dengan pelbagai kemudahan tidak lama lagi.

Menurut Menteri Besar, Datuk Seri Mohamad Hasan, peruntukan pembinaan masjid tersebut merupakan sumbangan daripada keluarga ahli perniagaan, Allahyarham Datuk Seri Mohd. Eusuff Teh.

"Kerajaan negeri berbesar hati dengan sumbangan daripada beliau sekeluarga. Masjid baru yang mampu memuatkan lebih 1,000 jemaah itu kelak akan menggantikan masjid lama yang cuma mampu memuatkan cuma 250 jemaah," ucap beliau ketika merasmikan Majlis Peletakan Batu Asas masjid tersebut di sini hari ini.

Turut hadir Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Khairy Jamaluddin yang juga merupakan calon Barisan Nasional (BN) Parlimen Rembau dan balu Allahyarham, Toh Puan Sri Mutiara Rokiah Abdullah.

Pembinaan masjid tersebut juga, kata Mohamad, selaras dengan usaha kerajaan untuk membina lebih banyak masjid dalam usaha memberi kemudahan kepada penduduk menunaikan ibadat dan menjalankan pelbagai aktiviti kemasyarakatan.

"Apabila masjid tersebut siap dibina, penduduk di sini boleh menjalankan pelbagai aktiviti kemasyarakatan dan berfaedah serta tidak cuma menjadikan ia tempat menunaikan solat saja.

"Ahli jawatankuasa masjid kelak harus berusaha mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat syiar Islam," katanya.

Tambah Mohamad, sepanjang 2008, kerajaan negeri akan membina tujuh masjid di seluruh Negeri Sembilan.

"Masjid Kampung Pedas Hilir ini adalah yang ketiga sehingga kini. Baru-baru ini, kita sudah meletakkan batu asas untuk masjid baru di Seremban 2 dan Kampung Paroi," kata beliau.

Dalam pada itu, menurut Mohamad, kerajaan negeri telah memutuskan untuk meletakkan lebih 21 masjid di bawah pentadbiran Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dalam usaha menggerakkan institusi tersebut dengan lebih teratur.

"Permulaannya membabitkan masjid di sekitar Seremban. Kebanyakan daripada masjid tersebut akan mempunyai imam tetap yang bergaji dan terdiri daripada para siswazah dalam bidang agama

"Mereka yang digelar eksekutif masjid itu juga akan bertindak sebagai pentadbir dan perancang aktiviti masjid untuk anak-anak kariah. Mentadbir masjid sekarang harus dilakukan secara profesional demi memastikan institusi tersebut menjadi nadi kepada pembangunan umat Islam," katanya.

Pendekatan baru tersebut juga kata Mohamad, harus disambut baik oleh rakyat demi kejayaannya.

http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2008&dt=0227&pub=Utusan_Malaysia&sec=Selatan&pg=ws_07.htm

Senarai Projek Bangunan 2009
1 Jabatan Perdana Menteri Pembinaan Pusat Saudara Baru, Seremban Belum Siap

10 Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan Masjid Baru Taman Panchor Jaya, Seremban Belum Siap

11 Jabatan Hal Ehwal Islam Pembinaan Sek. Men. Agama Rantau, Seremban Belum Siap

12 Pejabat Pembangunan Negeri, Negeri Sembilan Masjid Baru Seremban 2, Seremban Belum Siap

13 Pejabat Pembangunan Negeri, Negeri Sembilan Masjid Kariah Kg. Paroi, Seremban Belum Siap

14 Pejabat Pembangunan Negeri, Negeri Sembilan Masjid Baru Kg. Gebok, Mantin, Seremban Belum Siaphttp://nsembilan.jkr.gov.my/seremban/senarai_projek_bangunan.html

Masjid KG Bongek,N.sembilan akan dirobohkan semua senyap

PELAN TANAH AKAN DIAMBIL 46%. Sila klik pada imej
BANYAK PENDUDUK KAMPUNG LAIN TANAH MEREKA DIAMBIL
Sila klik pada imej
Masjid Kg. Bongek di N.Sembilan akan dirobohkan atas nama pembangunan, iaitu terlibat dalam projek landasan keretapi berkembar.

Pelan tanah yang akan diambil telah terpampang dalam Masjid Kg. Bongek, namun hingga saat ini tiada suara sepatah pun dari pejuang Melayu yang akan mempertahankan masjid ini dari dirobohkan.

Apabila ditanya kepada seorang Pak Haji di masjid itu , sampai mana mereka akan ambil tanah ? Pak Haji tu berkata sampai tangga masjid. Ditanya lagi Pak Haji adakah masjid ini akan dirobohkan, Pak Haji jawab tunggulah buat masjid baru. Tanya Pak Haji nak buat di mana, dia pun tak tahu.
Masjid Kg Bongek

46% tanah Masjid Kg Bongek akan diambil. Kepada siapa pampasan tersebut diberikan ? Masjid Kg Bongek mesti dipertahankan oleh orang Melayu Negeri Sembilan kerana ianya Masjid yang unik. Ramai orang sembahyang di masjid ini termasuk pelakon veteran Dato Aziz Singah.

Ulamak Negeri Sembilan yang terkenal Almarhum Tuan Haji Ibrahim juga adalah dari Bongek ( kisah beliau di sinihttp://madrasahbongek.blogspot.com/ )

Semua orang Melayu Negeri Sembilan mesti bangun mempertahankan masjid ini.

Kalau penganut agama Hindu di Seremban boleh mempertahankan kuil-kuil mereka dari dirobohkan seperti di jalan Seremban-Tampin dari dirobohkan dengan nyawa mereka sendiri takkan orang Melayu nak berdiam diri ?

Kuil Hindu di Jalan Seremban-Tampin
Projek pelebaran jalan Seremban-Tampin

Sebahagian dari kuil Hindu di jalan Seremban - Tampin

DAP & Hospital baru Tampin.Rembau????Antara janji Pilihanraya Umum ke 12 di Rembau ialah pembinaan Hospital Rembau. Bukan main hebat upacara pecah tanah di sinihttp://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2008&dt=0308&pub=utusan_malaysia&sec=Selatan&pg=ws_05.htm&arc=hive

Alih-alih, Tampin yang dapat Hospital baru. Sedangkan di Tampin sudah pun ada Hospital. Buat pula lagi Hospital Baru.

Tampin ni terletak dalam DUN Repah. ADUN atau Wakil Rakyat Repah ialah YB Veerapan a/l Superamaniam dari parti DAP.

Rembau pula dalam DUN Chembong, ADUN Chembong ialah YB Zaiful dari UMNO.

Mungkin Pilihanraya Umum ke 13 nanti Chembong perlu ADUN dari PAS, baru kerajaan kelam kabut segerakan Hospital Rembau agaknya.

**************************
Hospital Baru Tampin. Pembinaan hospital baru 108 katilhttp://nsembilan.jkr.gov.my/bangunan/KKM3.htm

Thecapability of the Group to secure more projects is promising as evidenced
by securing the RM138m Tampin Hospitalhttp://www.fb.com.my/images/KR(1).pdf

Laman web Hospital Tampin http://htampin.moh.gov.my/index.php

Tandas PD kotor,busuk , tak selesaTandas awam kotor, pam tandas dicabut. Semua ini menjadikan pengguna berasa tidak selesa walaupun dikenakan bayaran sebanyak 50 sen, di kawasan peranginan Dataran Kemang, Port Dickson.
---------------------

Utusan Malaysia 16 Dis 2010

TELUK KEMANG 15 Dis. - Isu tandas awam kotor barangkali bukan perkara baru sebaliknya isu lama yang sering dimainkan ekoran tiada perubahan ditampilkan untuk keselesaan orang awam.

Memetik kata-kata Timbalan Menteri Pelancongan, Datuk Dr. James Dawos Mamit, kebersihan tandas awam mencerminkan peribadi penduduk di negara tersebut terutama di mata pelancong luar, jadi aspek ini harus segera dipertingkatkan.

Namun, tinjauan Utusan Malaysia ke kawasan peranginan di Dataran Kemang di sini mendapati, tandas awam berkenaan kelihatan seolah-olah tidak diselenggara dengan baik walaupun bayaran dikenakan sebanyak 50 sen dan RM1 untuk mandi.

Kotor, berbau dan tidak selesa, itu pasti reaksi pertama bagi pengunjung ketika menggunakan tandas tersebut.

Walhal kawasan tersebut juga merupakan tumpuan orang ramai termasuk pelancong luar dan bayangkan apa reaksi mereka jika keadaan ini dipertontonkan.

Bilik mandi yang disediakan juga tidak mempunyai ciri-ciri keselesaan.

Perkara tersebut dilihat mengundang rasa kurang selesa kepada pengunjung terutama pada hujung minggu apabila kawasan tersebut menjadi tumpuan ramai.

Bersesuaian dengan kempen tandas awam bersih yang dilaksanakan di seluruh negara, rata-rata pengunjung di situ mengharapkan tandas awam berkenaan diselenggara dengan baik agar mampu memberikan keselesaan kepada pengunjung terutamanya dari luar negara.

Salah seorang pengunjung, Yati Abdullah, 44, berkata, pihak berkuasa tempatan (PBT) seharusnya melakukan sesuatu untuk menambah baik tandas awam bagi keselesaan semua pengunjung.

"Ini merupakan langkah memberikan gambaran terbaik kepada pelancong terutama dari luar negara.

"Sekurang-kurangnya mereka mendapat keselesaan yang sewajarnya serta sentiasa berminat untuk berkunjung ke sini," ujarnya ketika ditemui di sini hari ini.

Jelasnya, tandas awam tersebut perlu diurus dan diselenggara dengan baik apatah lagi apabila orang ramai turut dikenakan bayaran untuk menggunakannya.

Pelancong dari Singapura, Salethy, 40, mengakui, tandas awam di pusat pelancongan di sini kurang memuaskan berbanding tempat yang pernah dilawatinya.

"Tetapi saya tidak mempunyai pilihan lain dan terpaksa menggunakannya walaupun berasa tidak selesa," ujarnya.

Menurut pengunjung dari Sarawak, Aishah Mat, 41, keadaan tandas tersebut yang kotor dan berbau mengejutkannya apatah lagi ia terletak di kawasan pelancongan.

"Seharusnya perlu dibaik pulih agar lebih baik, selamat dan selesa," ujarnya.

Jelasnya, jika keadaannya bersih barulah ia berbaloi dengan harga yang dikenakan.

"Tandas awam di kawasan rehat dan rawat pun tidak dikenakan bayaran tetapi mampu memberikan keselesaan kepada pengguna. Kenapa tidak di pusat pelancongan seperti ini dinaikkan taraf untuk keselesaan pengunjung," ujarnya.

http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=1216&pub=Utusan_Malaysia&sec=Selatan&pg=ws_01.htm

dirotan kerna pakaian tidak sopan
KHARTOUM (AFP) 
Jabatan kehakiman Sudan sedang menyiasat rakaman video yang tersebar di Internet yang menunjukkan seorang wanita muda dirotan dengan kejam oleh anggota polis berunifom, menurut laporan media, Isnin. 

"Satu siasatan dilancarkan terhadap kes merotan wanita muda tersebut seperti yang dilihat dalam sebuah laman web, dan perlaksanaan hukuman yang melanggari kod jenayah," kata badan kehakiman dalam satu kenyataan yang tersiar di media.

Sebuah video yang dimuatkan dalam Youtube dilaporkan menyiarkan beberapa lelaki berpakaian seragam polis Sudan sedang merotan seorang wanita yang dalam keadaan sedang sedang melutut, menangis dan mengerang kesakitan.

"Wanita ini dikenakan hukuman syariah, tetapi terdapat kesilapan dalam cara perlaksanaannya," kata Gabenor negeri Khartoum Abdul Rahman al-Khidir dari Parti Kongres Nasional.

"Pihak berkuasa sedang melakukan siasatan," katanya kepada Blue Nile, sebuah rangkaian TV swasta Sudan. "Kita tidak benarkan sesiapapun mempergunakan kes ini untuk tujuan politik ," ujarnya.

Beberapa seksyen Kod Jenayah 1991 Sudan yang dikuatkuasakan dua tahun selepas Presiden Omar al-Bashir memegang teraju pemerintahan, membenarkan hukuman rotan di atas kesalahan berperangai tidak sopan, perzinaan atau menjalankan perniagaan rumah pelacuran.

Pertubuhan Wanita Sudan telah meminta supaya pihak berkuasa menyiasat segera kes tersebut, kerana menganggapnya sebagai satu “penghinaan” kepada rakyat Sudan dan “mengaibkan” wanita. 

Tahun lepas, Lubna Hussein, seorang wartawan-aktivis, telah ke mahkamah bagi mencabar keputusan bahawa wanita yang berseluar dianggap "tidak sopan," satu dakwaan yang menyebabkan ramai wanita dirotan.


Hussein sendiri dikenakan denda 200 paun Sudan kerana memakai seluar, tetapi beliau tidak dirotan.

Penjara lima bintang di Jordanberitaislamglobal.blogspot.com (Original English version here)

AMMAN (Nasser Qamas) 
Nama Puncak Salhoub tidak lagi dikaitkan dengan salah satu hutan tercantik di Jordan berikutan pembinaan sebuah penjara ‘lima bintang’ yang telah mengubah lanskap hutan simpan semulajadi itu. 

Bandar Salhoub, utara ibunegara Amman, sekarang menjadi kawasan yang menempatkan kemudahan penjara ‘mewah’ sekaligus membayangi statusnya sebagai salah sebuah hutan pine terkenal yang semakin dilanda kepupusan. 

Penjara itu, yang menjadi ‘rumah’ kepada 60 orang banduan, dibina secara ekslusif untuk para pegawai, ahli perniagaan, dan orang kenamaan yang dijatuhi hukuman penjara atas kesalahan jenayah dan etika.

Penjara Salhoub menjadi tajuk utama akhbar-akhbar apabila ia menempatkan beberapa orang tokoh terkenal yang didapati bersalah oleh Mahkamah Keselamatan Negeri dalam kes rasuah Kilang Penapisan Petroleum Jordan. Banduan terbaru termasuklah tiga bekas pegawai dan seorang ahli perniagaan; semuanya didapati bersalah kerana terbabit dalam rasuah dan penyalahgunaan kuasa. 

Pihak kerajaan memutuskan untuk mengasingkan banduan-banduan golongan kenamaan ini bagi melindungi mereka dari ancaman banduan-banduan di penjara biasa. 

Keputusan itu dibuat susulan ketua Jabatan Perisikan Am, Samih al- Battikhi, yang beberapa kali diserang oleh banduan-banduan di sebuah penjara. Beliau dijatuhi hukuman lapan tahun penjara atas kesalahan rasuah dan penipuan bank dan dimasukkan ke penjara pusat Swaqa, tetapi kemudiannya diasingkan kerana sering menjadi sasaran serangan.

Menurut pihak berkuasa Jordan, dari aspek hak-hak keistimewaan, penjara Salhoub tidak berbeza dari penjara-penjara lain. Perbezaan utama adalah penjara Salhoub hanya menempatkan 60 banduan, sementara penjara-penjara lain berkapasiti minimum 1,000 orang pesalah atas pelbagai kesalahan jenayah, kata Mohamed al-Khatib, jurucakap polis Jordan.

“Selainnya, memang tiada keistimewaan tambahan,” katanya kepada AlArabiya.net. “Tinggal di penjara Salhoub adalah percuma dan bukannya dikenakan $200 sehari seperti yang gembar-gemburkan, dan banduan-banduan makan tiga kali sehari iaitu sama seperti di penjara lain.”

Khatib menjelaskan yang pihak mahkamah berkuasa penuh menentukan penjara untuk pesalah-pesalah tetapi pihak pentadbiran penjara pula mempunyai hak untuk memindahkan banduan-banduan ke penjara lain jika terdapat ancaman yang boleh membahayakan nyawa mereka. 

Bagaimanapun, beberapa orang saksi memberitahu yang penjara itu terdiri daripada villa yang dikelilingi taman. Setiap villa menempatkan dua orang banduan. 

Penjara tersebut bukan sahaja dibina mengikut model hotel lima-bintang, tetapi juga menepati piawaian keselamatan antarabangsa kerana dikelilingi pagar elektrik dan dikawal ketat. 

Sebaliknya, penjara-penjara lain semakin sesak di samping perkhidmatan kesihatan yang kian meruncing serta aktiviti-aktiviti hiburan yang terhad. 

Penjara-penjara di Jordan sejak dua tahun kebelakangan ini meraih perhatian media kerana kerap terjadinya rusuhan banduan yang memprotes keadaan penjara yang teruk. 

Menurut sumber keselamatan, penjara Salhoub dibangunkan beberapa tahun lalu bagi menempatkan tokoh-tokoh terkenal dari negara-negara Arab, terutamanya selepas Amerika menakluki Iraq pada 2003. 

Bagaimanapun, atas sebab-sebab tertentu ia tidak dapat dijadikan penjara politik, dan kemudiannya digunakan untuk memenjarakan orang-orang kenamaan yang mampu membayar untuk tinggal di situ, termasuk memilih makanan mereka sendiri. 

Menurut beberapa pertubuhan hak asasi manusia, penghuni penjara biasa terdedah kepada siksaan dan penganiayaan, sementara pentadbiran penjara Salhoub pula member jaminan bahawa keselamatan penghuninya sentiasa dilindungi. 

Siapa Melayu & Asal-usul Melayu

Dari apa yg saya baca,Melayu/Mala/Malai
bermaksud gunung,jadi melayu bermaksud bangsa gunung,lagipun bukan ke bangsa Melayu/malai/mala dari keturunan Nabi Ibrahim a.s.,jadi x mustahil bangsa Melayu ni berasal dari salah satu kaum Bani Israel yang hilang.nak tahu mengenai sejarah2 dan rahsia2 bangsa Melayu/Mala/Malai/Bangsa Gunung yg berasal/dilahirkan dari ibunda Keturah/Qeturah,isteri nabi Ibrahim yg berasal dari kerajaan melayu kemboja purba serta hubung kait bangsa Melayu dengan salah satu kaum bani Israel yg hilang dah telah mendapat hidayah Allah SWT dan akan menentang kaum2 Bani Israel yg sesat aka bangsa yahudi kat negara haram israel sekrang di Tanah Yang Dijanjikan.

BANGSA YANG HILANG (The Lost Tribe)

Apakah kepentingan mencari bangsa yang hilang bagi Yahudi?Bagi Yahudi Ortodoks tiada apa kepentingan yang amat perlu pun.Jika ada,hanyalah untuk menjejak sejarah mereka sahaja.Tetapi bagi Yahudi Zionis,teramat perlu.KERANA MEREKA AMAT PERCAYA DENGAN RAMALAN DI DALAM KITAB-KITAB AGAMA LEBIH-LEBIH LAGI DI DALAM ALQURAN.Mengikut daftar bangsa yang hilang di dalam Kitab Yahudi Kuno,terdapat 12 puak Yahudi di masa lalu:

1. Reuben
2. Simeon
3. Levi
4. Judah
5. Issachar
6. Zebulun
7. Dan
8. Naphtali
9. Gad
10. Asher
11. Joseph
12. Benjamin


Di dalam 12 puak yang hilang ini,hanya keturunan Nabi Yusuf a.s. sahaja yang hilang daripada rekod Yahudi.Keturunan Nabi Yusof a.s menurunkan dua puak yang lain iaitu Manasseh dan Ephraim.Mengikut satu kitab Yahudi, satu 'lost tribe' Bani Israel (yang mendapat petunjuk ILAHI, iaitu beragama Islam) akan membunuh Yahudi Zionis di Palestin.Di dalam kitab Yahudi kuno yang lain pula,ada mencatatkan golongan Manasseh (anak kepada Nabi Yusuf a.s.) bakal menyembelih Yahudi jahat (Zionis/Yahudi Kabbalah) di Palestin. Setelah Yahudi membuat pencarian, terdapat banyak puak golongan Manasseh di sebelah timur. Antaranya, Afghanistan , Pakistan Utara (Patan/Pashtun), sedikit India, sedikit Myanmar, sedikit China, sedikit Jepun, sedikit Filipina, sedikit Western Samoa, sedikit Tonga, sedikit Ecuador , sedikit Madagascar dan sedikit Hawaii.

Namun begitu kesemua mereka tahu tentang asal-usul mereka (bercanggahan dengan prinsip 'lost tribe'). Termasuk di Afghanistan dan Pakistan Utara juga (namun yang beragama Islam cuma di Afghanistan dan Pakistan Utara - sebab itu mereka diserang oleh Yahudi Amerika dan Russia).Dalam pada itu, seorang professor di Amerika bernama Ralph Olssen telah membuat hipotesis baru. Pada mulanya Yahudi Zionis menyangkakan Red Indian Amerika adalah ibu bagi segala orang-orang Manasseh 'the lost tribe'. Tetapi kesemua keputusan DNA adalah negatif. Kemudian Prof Ralph Olssen mengkaji secara mendalam tentang Book of Mormon (yang diselewengkan dari satu manuskrip kuno) dan membuat kajian DNA sekali. Keputusan beliau adalah, ibu bagi segala keturunan Manasseh adalah orang-orang Melayu di Semenanjung Tanah Melayu. Untuk menguatkan lagi cerita, tidak ada seorang Melayu pun yang tahu mengenai salasilah keturunan Bani Israel mereka.MALA ADALAH THE LOST TRIBE YANG SEBENAR,LEBIH TERSEMBUNYI DARI THE TRIBE OF DAN.Jadi kalau berpandu kepada kitab Yahudi tua bahwa 'lost tribe' dari kalangan Manasseh (anak Nabi Yusuf a.s.) yang bakal berada di barisan hadapan tentera Imam Mahdi dan bakal menyembelih orang-orang Yahudi di Palestin dan bakal juga memadamkan Israel daripada peta dunia adalah terdiri daripada orang-orang Melayu. Ini tidak bercanggahan dengan mana-mana hadis mengenai Imam Mahdi.

Mengikut manuskrip kuno yang diseleweng menjadi Book of Mormon itu lagi,sebahagian daripada Melayu Semenanjung (termasuk Selatan Thai) juga adalah dari keturunan Bani Israel , iaitu dari kumpulan Lehi (iaitu terus dari Manasseh , iaitu anak kepada Nabi Yusuf a.s. . Nabi Yusuf ada 2 orang anak sahaja, iaitu Manasseh dan Ephraim). Mengikut DNA yang dilakukan kepada 86 lelaki Melayu oleh seorang professor perempuan di UKM baru-baru ini, terdapat 27% variant Mediterranean dalam darah DNA Melayu. Dalam kamus sains, DNA Mediterranean adalah dari bangsa Euro-Semitik termasuk dari Bani Israel!

Hipotesis ini terdapat separuh kebenaran di dalam kesamaran.Orang Melayu bukanlah 100% berasal dari keturunan Manasseh (Yahudi Kuno) tetapi teori Ralph Olssen mengenai pengembaraan bangsa yang hilang 'the lost tribe' ke Bumi Mala adalah sesuatu yang menarik dan amat bertepatan dengan apa yang dibincangkan sebelum ini.Kenapa Ralph Olssen menyebut Tanah Melayu ini 'Bumi Mala'?Apakah yang diceritakan di dalam manukrip kuno tentang satu bangsa misteri yang berjalan dan berlayar ke hujung dunia?

Dari mana salsilah "Melayu" . Yahudi memburu saki baki keturunan Nabi Yusuf? . Kenapa? .
MAHADI berasal dari darah keturunan Nabi Ibrahim = Ishak+Ismail+ "Q" ?? . Apakah itu "3Mim" ?
Tiada NABI diutus ke Nusantara? Islam bertapak kukuh dikelilingi Hinduism dan Budhism... kenapa?

MELAYU - JAWI

Siapakah Melayu? Darimanakah asalnya Melayu itu? Ketika ramai pengkaji memperdebatkan kaum-kaum yang hilang seperti The Lost Tribe of Israel, Atlantis, Lemuria, Sodom and Gomorrah malah masih mencari-cari siapakah Gog and Magog, rahsia bangsa misteri ini masih terpelihara di dalam tabut rahsia sejak beribu-ribu tahun. Tiada siapa yang tahu dari mana asalnya bangsa ini. Bagaimana bangsa ini boleh wujud di tanah paling selatan benua Asia, 'di penghujung dunia'. Bangsa yang hilang masih tidur dan ditidurkan. 'Di hujung dunia', setelah penat mengembara, bangsa misteri berehat dan berehat... tidur dengan lenanya... senyap sunyi tanpa siapa mengganggu walaupun Hitler telah pergi ke Tibet menjejak bangsa misteri, tetapi dia juga ketinggalan jejak mereka...dimanakah bangsa misteri ini meneruskan perjalanan mereka?Masih adakah masa lagi untuk menjejaki mereka?

'Dihujung Dunia' bangsa ini masih nyenyak tidur!Keturah, Ibu Melayu

Dalam Kitab Perjanjian Lama ada dibabadkan perihal Keturah yakni wanita yang dinikahi oleh Ibrahim selepas kematian Sarah. Menerusi perkahwinan tersebut, Keturah melahirkan enam orang putera iaitu Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak dan Shuah.

Menurut riwayat Ibnu Athir dalam kitabnya, Al-Kamil fil Tarikh, umat Nusantara termasuk Melayu bersalasilah secara terus dengan Ibrahim melalui zuriatnya dengan Keturah ini.

Mengikut catatan Ibnu Yusof dalam kitab Permata Yang Hilang (yang saya curi-curi baca sewaktu berusia 12 tahun), ada kemungkinan juga bahawa nama Melayu itu berasal dari perkataan Malai-Ur sempena nama kerajaan Chaldea tempat asal Ibrahim. Ada juga pendapat menyatakan bahawa Melayu berasal dari perkataan Malai dan Yunan.

Orang Melayu dikenali sebagai Orang Malai oleh beberapa bangsa lain tapi orang Arab cenderung memanggil orang Melayu sebagai Bani Jawi. Orang Malai (orang bukit atau gunung) ini mungkin telah mendiami Kemboja sebelum kedatangan Ibrahim ke situ, dan hampir pasti Keturah adalah orang Malai.

Apa maknanya semua ini?

Maksudnya, Melayu, Arab dan Yahudi itu bersaudara – dari asal yang sama.

Tapi... siapakah Keturah??

Menurut satu versi dari sebuah manuskrip kuno, Keturah adalah isteri ketiga Nabi Ibrahim a.s.Setelah kewafatan Sarah, Nabi Ishak a.s. telah merayu Nabi Ibrahim a.s. untuk berkahwin dengan ibu angkat beliau dari kerajaan Champa Kuno (bukan Champa Baru di era Angkor). Akhirnya Nabi Ibrahim a.s. bersetuju dan berkahwin dengan Keturah dan telah dikurniakan ALLAH 6 orang anak. Nama anak-anak Keturah adalah Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak dan Shuah .

Anak-anak mereka inilah menjadi pengasas kepada bangsa Melayu.Melayu diambil dari perkataan 'Mala' (nama bangsa asas Keturah).Lihat, nama ini sama dengan nama yang tertulis dalam manuskrip yang dikaji oleh Ralph Olssen.

Bukan itu sahaja, keturunan Keturah inilah yang ramai tinggal di Tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Borneo, Sulawesi dan Mindanao. Kesemua tempat ini merupakan tempat yang mempunyai tulisan purba yang diadaptasi dari tulisan Semitik Purba (termasuk di dalamnya tulisan Aramaik Kuno dan Ibrani). Tulisan Rencong adalah tulisan rasmi Melayu.Jawa dan Bugis juga mempunyai tulisan yang hampir serupa. Agama rasmi Melayu adalah agama Jawi. Agama Jawi adalah agama Nabi Ibrahim a.s.Jawi dikatakan ada perkaitan dengan Levi, iaitu anak kepada Nabi Yaakob a.s .Levi merupakan ketua Ulama dan ketua Rahib bagi agama Nabi Ibrahim a.s. di kalangan Bani Israel.Sejak penggalian di sebuah daerah di Jordan menemukan kota purba yang bernama Jawi/Jawa (Jevi), minat sarjana Barat untuk mengkaji bangsa Mala semakin kuat.INGAT, YAHUDI/BANI ISRAIL BUKANLAH MELAYU TETAPI KEDUA BANGSA PURBA INI ADA INTERAKSI ANTARABANGSA PADA MASA SILAM.

Keturah bukanlah Melayu. Walaupun beliau melahirkan bangsa Melayu, Keturah adalah daripada bangsa Mala. MELAYU ADALAH BANGSA MALA + (YANG MEMPUNYAI DARAH KETURUNAN NABI IBRAHIM A.S) .Sekiranya kita lihat orang-orang asli seperti Mahmeri dan Jakun, bahasa mereka adalah diambil dari bahasa Mala. Semua bangsa seperti Mahmeri, Jakun, Iban, Kadazan, Melanau, Bajau, dan seumpamanya adalah merupakan bangsa asal Mala.DNA bagi bangsa ini adalah 01m-19a.Ini menerangkan Keturah mungkin berasal dari satu kerajaan purba yang sedia ada di Timur ketika zaman Nabi Ibrahim a.s.(ada versi yang mengaitkan 'Mala' dengan 'Mon' tetapi ini bukan kaum Mon pada hari ini kerana pertama kaum Mon pada hari ini bukanlah Melayu pada ertikata sebenarnya dan yang kedua jika terdapat 'benang-benang merah' sekalipun antara Mon dan Melayu ia adalah proses asimilasi Mala/Melayu yang kompleks dengan etnik-etnik Indochina, perlu diingat Melayu juga boleh kehilangan identiti mereka akibat penjajahan, perang atau pemaksaan budaya seperti yang berlaku pada orang Melayu di Cape Town, Filipina, Thailand dan sebagainya jadi orang Mon pada hari ini bukanlah Melayu pada ertikata sebenarnya kerana akibat percampuran etnik yang kompleks walaupun cendekiawan mereka masih mencari-cari kerajaan purba mereka yang dinamakan 'Suvarnabhumi'-menunjukkan mereka mungkin masih mahu menjejak moyang Mala mereka)

Jika kita lihat DNA Melayu Kedah dan Iban, kedua-dua mereka mempunyai persamaan. Tetapi kenapa Melayu Kedah (mewakili kepada semua Melayu di semenanjung dan Indonesia yang pernah mempunyai peradaban dan kerajaan) lebih bijak dan segak,ini adalah kerana mereka daripada keturunan Nabi Ibrahim a.s. dan Keturah. Begitu juga Melayu Selangor,Perak,Johor dll serta Mahmeri. Kedua-dua puak ini mempunyai DNA yang serupa. Namun Melayu Selangor jauh lebih bijak dan segak daripada Mahmeri. Punca perbezaan adalah daripada genetik Nabi Ibrahim a.s.Jadi jika kita menjejak Melayu dari susur galur Mala Kuno (iaitu jurai Keturah dari kerajaan misteri dari Timur Jauh ini), jejak akan menjadi lebih kompleks,merangkumi persoalan Ophir,Tanah Punt (The Land of Gods-nenek moyang Firaun Purba),kerajaan-kerajaan misteri sezaman atau lebih tua dari era Nabi Ibrahim a.s dan Akkadia-Babylon hinggalah era sebelum Banjir Besar,Lemuria dan Atlantis. INI ADALAH KISAH YANG LAIN.MISTERI YANG LAIN.

Jawab soalan ini.Bagaimana Ptolemy boleh mengetahui peta lengkap Semenanjung Tanah Melayu pada abad kedua Sebelum Masehi berserta gelaran Golden Chersonese (Semenanjung Emas) padahal mengikut sejarah moden orang-orang Barat hanya sampai di dunia sebelah sini selepas ekspedisi penjelajah Sepanyol dan Portugis seperti Magelland? Ada misteri di situ.Sama seperti Piri Reis yang membuat peta paling misteri di dunia berdasarkan manuskrip peta-peta kuno, Ptolemy juga mendapat sumber yang sama,dari manuskrip peta-peta kuno lama sebelum era Yunani.Sebahagiannya dari era Firaun kuno (ingat, perpustakaan Iskandariah yang terkenal,yang menyimpan sejumlah besar manuskrip purba)

Namun Mala bukanlah bangsa asal. Mala mempunyai 'benang-benang merah' dengan bangsa Scythia. Scythia merupakan bangsa asas kepada semua puak Eskimo, asli Yunan, asli Dai, asli Taiwan, hingga ke ke kaum Ainu di Jepun dan suku misteri di pulau-pulau Jepun sebelum kedatangan kaum Yamato (kaum dominan Jepun pada hari ini) Lembah Mekong, Tanah Melayu, Borneo, Sumatera, Jawa, Sulawesi , Filipina, Pasifik , Madagascar dan Amerika Latin.

Scythia merupakan sebuah bangsa nomad berkerajaan yang berasal daripada Asia Tengah (ingat Teori kapak Tua dan bangsa Kambuja?) berhampiran dengan Laut Hitam. Kaitan antara Melayu dengan Scythia telah dirumus oleh seorang arkaelogis Eropah di sekitar tahun 1830an lagi.Maka ada kemungkinan Scythia merupakan bangsa asal daripada Nabi Adam a.s. Ini kerana Nabi Adam a.s. mempunyai 22 pasang anak,atau bermaksud 22 bangsa asas (kemungkinan dari kajian setakat ini).

Kambuja,Aryan,Mala,Manessah,suku Sakya dan Buddha

Bangsa Mala itu memang bukan dari Yahudi.Perlu diingat Yahudi itu dari lelaki bernama Yehudah(Anak Nabi Yaakob a.s yang berkomplot dengan abangnya Shimon(Simeon) untuk membunuh Nabi Yusof a.s).Sedangkan kan hipothesis dari Dr.Ralp Olsen mengatakan Bangsa Mala ini dari Bani Menasseh anak kpd Nabi Yusof a.s ini jelas bila kajian DNA telah dilakukan pada puan 'Bnaei Menasseh' di daerah Assam, Burma telah mengesahkan mereka ada DNA bangsa Israel.Daerah Assam adalah laluan Mala-Deutro@bani Menasseh yang lari dari peperangan Assyrian yang membumihanguskan Kota Nineveh kerajaan Judah.Kajian mengatakan bahasa Melayu juga wujud di daerah Assam.Oleh krn itu,bangsa Mala yg sifatnya tidak menyenangi 'Yahudi' ini memang ada kaitan dengan sirah Nabi Yusof a.s yang dibuang dlam perigi oleha saudaranya Shimon dan Yehudah.

Disini adalah ditegaskan sekiranya bangsa Mala ada bloodline dengan bani Menasseh(Keturunan Nabi Yusof a.s@Joseph) maka layak lah digelar berketurunan Bani Israel bukan Yahudi.Kerana Bani Israel itu bertebaran luas di bumi ini yang mana ianya lahir dari 12 anak keturunan nabi Yaakob a.s,sedangkan Yahudi hanya salah satu suku kaum dalam ras bani Israel.Samalah dlm kes pendita Yahudi kata Nabi Ibrahim a.d itu Yahudi,lalu Allah tegaskan baginda bukan Yahudi mana tidaknya Yahudi hanya salah satu suku kaum dari Bani Israel yang wujud lama selepas Nabi Ibrahim a.s.Seperkara lagi bangsa Israel bertebaran hingga ke bumi Afrika dan puak Lemba Afrika memang ada genetik Israel dari Bani Benjamin@Bunyamin adek kpd Nabi Yusof a.s malahan di Cina pun ada keturunan Isarel yang dah bercampur dgn bangsa Cina iaitu Puak Cina Kaifeng.

Jadi Lost Tribe Israel memang lari ke sebelah Asia melalui 'Laluan Sutera' untuk turun ke Yunnan,Mekong dan Indochina hinnga terserap dlm bangsa Mala(Hari ini pegang syariat Nabi Muhammad yakni Islam).Ada yang terpisah ke China lalu membentuk komuniti Kaifeng.

Jadi bani Israel merangkumi keturunan NabiIbrahim turun kpd Ishak lalu Yaakob dan turun kepada seluruh 12 anak nabi Yaakob a.s., jadi pengkhianatan Yahudi (Perisitwa Samiri dan Sapi) adlah pilihan puak Yahudi itu sendiri tiada kaitan dengan ras Israel lain yang masih memegang syariat mentauhidkan Allah Taala.

Kajian projek genome oleh Rabbai Jacobovici telah dilakukan untuk mengesahkan hipothesis Dr.Ralp Olsen berkenaan Israel DNA variant dalam Bangsa Mala (rujuk website beliau,link: www.mormonslocation.com).Projek genome itu dijangka lengkap dalam masa 5 hingga 10 tahun akan datang khusus utk lost tribe disebelah South East Asia region